top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverB Account

BTW-wijzigingen vanaf 2024

Fiscus pakt laattijdige BTW-aangiften aan

In januari 2024 komen er een paar belangrijke BTW-wijzigingen aan. Het doel van deze wijzigingen is om de btw-ketting te optimaliseren en te digitaliseren.


1. Laattijdige btw-aangiften worden aangepakt

Ondernemingen die vanaf 1 januari 2024 hun btw-aangifte niet of laattijdig indienen, krijgen een voorstel van vervangende aangifte (naar analogie van het voorstel van vereenvoudigde aangifte in de personenbelasting) en na het verstrijken van een termijn van drie maanden volgend op de aangifteperiode. Daardoor moeten ze meer belastingen betalen want het bedrag in deze aangifte zal gebaseerd zijn op het hoogste verschuldigde bedrag aan belastingen in de voorgaande twaalf maanden met een minimum van 2.100 euro.


Belastingplichtigen krijgen een maand om het voorstel van vervangende aangifte te corrigeren en alsnog een periodieke btw-aangifte in te dienen (met boete voor laattijdige indiening). Indien de vervangende btw-aangifte niet tijdig wordt gecorrigeerd, kan de belastingplichtige de btw-aangifte enkel nog corrigeren via een administratief beroep of een neer te leggen verzoekschrift bij de rechtbank.


2. Timing btw-aangiften voor kwartaalaangevers

Vanaf 1 januari 2024 wordt de indieningstermijn voor kwartaalaangevers verlengd van de 20ste naar de 25ste van de maand na het verstrijken van het kwartaal.


De huidige administratieve tolerantie voor een boete zou dan verdwijnen (boete van € 100 per maand vertraging en geen boete als de aangifte uiterlijk de 10de van de maand erop wordt ingediend).3. Teruggave van BTW

Vandaag kan een terugbetaling van een tegoed aangevraagd kan worden via de periodieke aangifte. Dit geldt zowel voor het tegoed dat blijkt uit de ingediende aangifte zelf, als voor het tegoed dat nog openstaat op de btw rekening-courant. Vanaf 2024 is een teruggaafverzoek via de periodieke btw-aangifte enkel nog mogelijk voor het btw tegoed uit de ingediende btw-aangifte zelf én op voorwaarde dat de btw-aangiften van de voorbije zes maanden tijdig werden ingediend.


Daarnaast kan het tegoed alleen nog worden teruggevraagd via de "provisierekening btw". Die rekening moet het voor de belastingplichtige makkelijker maken om zijn btw-krediet te beheren en het moet ervoor zorgen dat belastingplichtigen die hun aangiften maandelijks indienen en de regels naleven, hun btw-tegoeden sneller terugkrijgen. Ze kunnen die rekening zelf beheren via het MyMinfin-platform en ze zullen ervoor kunnen kiezen om het bedrag op die rekening geheel, dan wel gedeeltelijk terug te vragen. Ook zal via MyMinfin gekozen kunnen worden om het geheel of een deel van deze rekening te gebruiken voor betaling van de openstaande administratieve schulden.


4. Maandelijkse teruggave

De huidige situatie is dat u als maand-of kwartaalaangever het btw-krediet 4 keer per jaar kan terugkrijgen. De vergunning voor maandaangevers om een maandelijkse teruggave te genieten, zou verdwijnen en de maandelijkse btw-teruggaaf wordt de algemene regel voor alle belastingplichtigen die maandelijkse btw-aangiften indienen.


5. Antwoordtermijn 1 maand bij vraag om inlichtingen

Vandaag is er wat btw betreft geen wettelijke termijn van toepassing (m.u.v. het algemene principe dat deze termijn ‘redelijk’ moet zijn) voor het antwoorden op een vraag om inlichtingen. Vanaf 2024 is het verplicht om binnen een termijn van 1 maand te antwoorden op een vraag om inlichtingen van de btw-administratie. Deze termijn kan worden verlengd op vraag van de belastingplichtige bij gegronde redenen. De termijn zal slechts 10 dagen bedragen indien de rechten van de schatkist in gevaar zijn of ingeval van een teruggaafcontrole.


6. Btw-schulden via domiciliëring betalen

Om de automatisering van de inning van belastingschulden te doen slagen, wordt het ook mogelijk om de btw-schulden via domiciliëring te betalen.


Heb je vragen bij deze nieuwe regelingen? Contacteer ons voor advies.


56 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page