top of page

Algemene voorwaarden

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle professionele relaties tussen de beroepsbeoefenaar waarvan het kantoor is gevestigd in Diepenbeek  en geregistreerd is bij de KBO onder het nummer BE0715737957 en de cliënt.

 

Afwijkingen dienen uitdrukkelijk en schriftelijk door beide partijen te worden aanvaard.

In geval van tegenstrijdigheid tussen de inhoud van onderhavige algemene voorwaarden en de opdrachtbrief, heeft de opdrachtbrief voorrang.

Overeenkomstig het gemeen recht kan de aansprakelijkheid van de beroepsbeoefenaar enkel worden aangesproken voor opdrachten waarvan wordt aangetoond dat ze door hem werden aanvaard.

Totstandkoming van de overeenkomst

Behoudens andersluidend beding in de opdrachtbrief komt de overeenkomst tot stand en vangt ze aan:

 • hetzij op het moment dat de door cliënt ondertekende opdrachtbrief door de beroepsbeoefenaar in ontvangst wordt genomen en door hem mede wordt ondertekend;

 • hetzij op het moment dat de beroepsbeoefenaar aanvangt met de uitvoering van de opdracht op verzoek van de cliënt, indien deze aanvang wegens uitzonderlijke of dringende omstandigheden op een vroeger tijdstip zou plaatsvinden.

Indien de beroepsbeoefenaar de door de cliënt ondertekende opdrachtbrief nog niet heeft ontvangen, worden alle professionele relaties tussen partijen beheerst door onderhavige algemene voorwaarden.

2

Duur en opzegging van de overeenkomst 

 1. Recurrente opdrachten: onder ‘recurrente opdracht’ wordt verstaan: alle opdrachten die een repetitief karakter hebben en die dus niet vallen onder de definitie voorzien in punt 2 van 'niet-recurrente opdrachten'.

  Tenzij de opdrachtbrief hiervan afwijkt, wordt de overeenkomst voor recurrente opdracht geacht voor onbepaalde duur te zijn aangegaan.

  Beide partijen kunnen op elk ogenblik de overeenkomst beëindigen, middels een opzegging per aangetekende brief.

  Behalve bij onmiddellijke beëindiging om bepaalde redenen (zie punt 3) moet de beroepsbeoefenaar die een einde stelt aan de overeenkomst een opzeggingstermijn van één maand naleven. 

  Behalve bij onmiddellijke beëindiging om bepaalde redenen (zie punt 3) moet de cliënt die een einde stelt aan de overeenkomst een forfaitaire verbrekingsvergoeding betalen van 25 % van de erelonen die overeenstemmen met de prestaties die gewoonlijk door de beroepsbeoefenaar werden geleverd met betrekking tot een volledig boekjaar of desgevallend kalenderjaar. Deze verbrekingsvergoeding kan in onderlinge overeenstemming tussen de partijen worden vervangen door een opzeggingstermijn van drie maanden.

  Tijdens de opzeggingstermijn blijven de voorschriften van de opdrachtbrief en onderhavige algemene voorwaarden onverkort van kracht.
   

 2. Niet-recurrente opdrachten: onder niet-recurrente opdracht wordt verstaan: een niet repetitief eenmalige opdracht die na uitvoering ervan afgelopen is.

  Behoudens tegenbewijs wordt de overeenkomst met betrekking tot een niet-recurrente opdracht geacht voor bepaalde duur te zijn gesloten. Ze eindigt door de uitvoering van de opdracht en, indien dit van toepassing is gelet op de aard van de opdracht, door de levering van de overeengekomen prestaties.

  In toepassing van art. 1794 BW, en desgevallend, in afwijking van art. 2004 BW., heeft de cliënt het recht om de overeenkomst  vroegtijdig te beëindigen mits betaling aan de beroepsbeoefenaar van:

  • de kosten en erelonen die overeenstemmen met de reeds uitgevoerde werkzaamheden;

  • alles wat de beroepsbeoefenaar bij de uitvoering van de opdracht had kunnen winnen.

  • Deze schadeloosstelling wordt op werkelijke basis berekend, met een minimum van 25 % van de erelonen die verschuldigd waren geweest in geval van volledige uitvoering van de opdracht.​
    

 3. Afhandeling
  Na de beëindiging van de overeenkomst worden alle boeken en bescheiden die toebehoren aan de cliënt ter beschikking gesteld van de cliënt of zijn gevolmachtigde.

3

Onmiddellijke beëindiging om bepaalde reden(en) 

In alle gevallen kan de beroepsbeoefenaar de overeenkomst op elk ogenblik, zonder opzeggingstermijn en zonder vergoeding beëindigen, indien er redenen zijn die de voortzetting van de professionele samenwerking onmogelijk maken, zoals:

 • omstandigheden die de onafhankelijkheid van de beroepsbeoefenaar in het gedrang brengen;

 • omstandigheden die de uitvoering van de opdracht conform de beroepsnormen en deontologische normen onmogelijk maken;

 • de kennelijke tekortkoming(en) van de cliënt ten aanzien van zijn eigen verbintenissen zoals omschreven in de onderhavige algemene voorwaarden (punt 5) en in de opdrachtbrief;

 • in geval van een insolventieprocedure, ontbinding, collectieve schuldenregeling of kennelijk onvermogen van de cliënt.

 • wijziging in het risicoprofiel van de cliënt;

 • gebrek aan (tijdige) betaling door de cliënt;

 

De redenen die de onmiddellijke stopzetting van de overeenkomst verantwoorden, dienen aan de cliënt te worden meegedeeld. Naargelang de omstandigheden kan de beroepsbeoefenaar zijn beslissing laten voorafgaan door een waarschuwing of een aanmaning aan de cliënt. Wanneer hij de overeenkomst stopzet, wijst de beroepsbeoefenaar de cliënt op de rechtshandelingen die dringend en noodzakelijk moeten worden gesteld ter vrijwaring van zijn rechten, en waarvoor hij opdracht had gekregen.

In geval van faillissement van de cliënt is de overeenkomst van rechtswege ontbonden.

De cliënt kan te allen tijde, zonder naleving van een opzeggingstermijn en zonder betaling van een schadevergoeding, de overeenkomst stopzetten, indien de beroepsbeoefenaar kennelijk in gebreke blijft zijn eigen verbintenissen, zoals omschreven in onderhavige algemene voorwaarden (punt 5) en in voorkomend geval in de opdrachtbrief, uit te voeren. Hij zal in elk geval zijn beslissing laten voorafgaan door een geschreven ingebrekestelling aan de beroepsbeoefenaar.

4

Opschorting van de uitvoering van verbintenissen 

In geval van niet-nakoming, van niet-correcte of niet-tijdige uitvoering door de cliënt van zijn verbintenis(sen), bijvoorbeeld in geval van niet-betaling van erelonen of voorschot(ten) overeenkomstig artikel 6 hieronder, is de beroepsbeoefenaar gerechtigd de uitvoering van zijn verplichtingen op te schorten of uit te stellen totdat de cliënt aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

De beroepsbeoefenaar brengt de cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte. Indien er na de aanvang van de schorsing of het uitstel van uitvoering, werken dringend en noodzakelijk moeten worden gesteld ter vrijwaring van de rechten van de cliënt binnen de drie maanden, en waarvoor de beroepsbeoefenaar opdracht had gekregen, wijst hij de cliënt hierop. Alle kosten en lasten (inclusief boetes en schadevergoedingen) voortvloeiend uit de opschorting of het uitstel zijn ten laste van de cliënt. De beroepsbeoefenaar is in alle omstandigheden gerechtigd op betaling van de erelonen en kosten m.b.t. de reeds verrichte werkzaamheden.

5

Rechten en plichten van de partijen 

 1. Rechten en plichten van de beroepsbeoefenaar
  Uitgezonderd wat de naleving van de wettelijke termijnen betreft, is de verplichting die de beroepsbeoefenaar aangaat ten overstaan van zijn cliënt een inspanningsverplichting. De beroepsbeoefenaar voert met de vereiste zorg de hem toevertrouwde opdrachten in volledige onafhankelijkheid uit, krachtens een middelenverbintenis.

  Hij waakt erover dat de gepresteerde diensten worden geleverd volgens de deontologische normen en andere beroepsnormen van het Instituut, rekening houdend met de relevante wetgeving en regelgeving van kracht op het moment van de uitvoering van de overeenkomst.

  Behoudens afwijking in de opdrachtbrief is de opdracht niet specifiek gericht op het ontdekken van eventuele fraude.

  Behoudens afwijking in de opdrachtbrief is de beroepsbeoefenaar niet verplicht de juistheid en volledigheid na te gaan van de informatie die de cliënt of diens aangestelde(n) hem overmaken, noch de betrouwbaarheid van de akten, contracten, inventarissen, facturen en bewijsstukken van alle aard, die hem door de cliënt worden toevertrouwd of voorgelegd als zijnde bewijskrachtige stukken of als stukken die als dusdanig moeten dienen.

  De cliënt aanvaardt dat de beroepsbeoefenaar voor de uitvoering van zijn opdracht een beroep doet op om het even welke onderaannemer, medewerker. 

  De beroepsbeoefenaar, evenals zijn gevolmachtigde(n) of aangestelde(n), zijn tot het beroepsgeheim gehouden, overeenkomstig de geldende wetgeving, onder voorbehoud evenwel van toepassing van de bepalingen van de wetgeving en reglementering tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.
   

 2. Rechten en plichten van de cliënt
  Wat de opdracht die werd toevertrouwd aan de beroepsbeoefenaar betreft, verbindt de cliënt zich strikt tot samenwerking en tot het nauwkeurig en tijdig bezorgen van alle noodzakelijke documenten, gegevens en informatie voor de uitvoering van de opdracht.

  ​De cliënt verbindt zich er bovendien toe om:

  • De werkzaamheden die tot zijn verantwoordelijkheid behoren, in voorkomend geval, uit te voeren in overeenstemming met de opdrachtbrief;

  • Tijdig de beroepsbeoefenaar op de hoogte te brengen van elk gegeven, elke gebeurtenis of ontwikkeling die een invloed zou kunnen hebben op de uitvoering van de opdracht;

  • De beroepsbeoefenaar correcte, nauwkeurige en bijgewerkte informatie te bezorgen, evenals elke latere wijziging hiervan die gepaard gaat met een eventuele aanpassing van de opdracht van de beroepsbeoefenaar en in het bijzonder, en zonder uitputtend te zijn, wat betreft de aanzienlijke wijziging van zijn financiële situatie, zijn geldmiddelen, zijn uiteindelijke begunstigden, en dit ten laatste binnen een termijn van 2 weken na kennisneming van deze informatie of wijziging ervan door de cliënt; 

  • Indien de beroepsbeoefenaar dit vraagt hem schriftelijk te bevestigen dat de bezorgde documenten, inlichtingen en toelichtingen correct en volledig zijn;

  • Nagaan of de documenten en verklaringen opgesteld door de beroepsbeoefenaar overeenstemmen met zijn verwachtingen en met de door hem bezorgde informatie en, indien dit niet het geval is, om de beroepsbeoefenaar hier zo snel mogelijk van op de hoogte te brengen.

  • Voor zover de opdracht de vervulling van de verplichtingen inzake het UBO-register omvat, verbindt de cliënt zich ertoe de beroepsbeoefenaar correcte, nauwkeurige en bijgewerkte informatie te bezorgen over de uiteindelijke begunstigden en hem elke wijziging die een mogelijke aanpassing in het UBO-register met zich meebrengt, ten laatste binnen een termijn van vijftien dagen na wijziging van deze informatie door te geven. Indien dat niet gebeurt, dan kan de beroepsbeoefenaar niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-naleving van de wettelijke verplichtingen ter zake.”

Indien hij dit niet doet, wordt de beroepsbeoefenaar vrijgesteld van elke verantwoordelijkheid voor het niet-naleven van de wettelijk opgelegde termijnen, regelgeving en akkoorden voor de uitvoering van de fiscale, sociale of andere formaliteiten die onder zijn opdracht vallen.
 

Bovendien moet de cliënt uiteraard zo snel mogelijk elke wijziging van zijn coördinaten melden aan de beroepsbeoefenaar, alsook alle wijzigingen met betrekking tot de uiteindelijke begunstigden.

 

Tot slot verbindt de cliënt zich ertoe om de beroepsbeoefenaar op de hoogte te brengen van elke wanbetaling, vanaf de eerste achterstallige betaling, ten aanzien van elke fiscale of sociale administratie of om het even welke andere schuldeiser.

6

Erelonen

 1. Bepaling van de erelonen en kosten
  De erelonen en kosten worden vastgesteld  in de opdrachtbrief, waarvan onderhavige algemene voorwaarden integraal deel uitmaken.

  De erelonen en kosten zijn verschuldigd naarmate de werkzaamheden ten behoeve van de cliënt worden verricht, ook al is de opdracht niet noodzakelijk beëindigd.
   

 2. Betalingsvoorwaarden
  Facturen en/of ereloonnota’s zijn betaalbaar binnen de 14 dagen na factuurdatum.

  ​Laattijdige betalingen geven van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling is vereist, aanleiding tot:

  • een intrestvergoeding gelijk aan deze bepaald in artikel 5 van de Wet op de bestrijding van de betalingsachterstand van 2 augustus 2002,

  • een conventionele schadevergoeding waarvan het bedrag forfaitair wordt bepaald op 10 % van de onbetaalde bedragen met een minimum van 250,00 EUR.

  • Elke vertraging die niet toe te schrijven is aan de beroepsbeoefenaar bij de uitvoering van zijn opdracht vormt geen reden tot het niet-factureren van de maandelijkse forfaitaire facturatie.
    

 3. Voorschotten
  De beroepsbeoefenaar kan een of meerdere voorschotten vragen. Deze voorschotten worden dan verrekend in de eindstaat van kosten en erelonen.
   

 4. Betwisting van staat van kosten en erelonen
  Alle betwistingen van kosten en erelonen dienen via aangetekend schrijven binnen de 7 dagen na factuurdatum gemotiveerd geformuleerd te worden aan de beroepsbeoefenaar. Indien geen (tijdige) betwisting de beroepsbeoefenaar bereikt, wordt verondersteld dat de cliënt akkoord gaat met de gefactureerde diensten.​

7

Aansprakelijkheid van de beroepsbeoefenaar

 1. Beperking van de aansprakelijkheid 
  De beroepsbeoefenaar ziet erop toe dat de diensten worden geleverd in overeenstemming met de deontologische normen en andere beroepsnormen van het Instituut en rekening houdend met de geldende wet- en regelgeving bij de uitvoering van de opdrachten.

  De beroepsbeoefenaar kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen van eventuele latere wijzigingen - eventueel met terugwerkende kracht - van deze wettelijke en regelgevende bepalingen.

  Bovendien kan de beroepsbeoefenaar niet aansprakelijk worden gesteld voor de vergissingen en beroepsfouten die door om het even wie zouden zijn begaan voordat de opdrachtbrief van kracht werd.

  Tot slot kan, in overeenstemming met het gewoonterecht, de aansprakelijkheid van de beroepsbeoefenaar enkel worden ingeroepen voor opdrachten waarvan werd aangetoond dat deze door hem werden aanvaard.
   

 2. Verzekering van de beroepsbeoefenaar.
  In overeenstemming met de geldende wetgeving heeft de beroepsbeoefenaar zijn professionele burgerlijke aansprakelijkheid laten dekken door een verzekeringscontract dat is goedgekeurd door de Raad van het Instituut.
  De dekking is beperkt tot de geleden schade en tot maximaal 5 keer het bedrag van de gefactureerde honoraria voor de dienstverleningen die aan de oorsprong liggen van de schade.

  Deze beperkingen zijn eveneens van toepassing op alle aanspraken uit hoofde van de uitvoering van de opdracht, die gericht zouden worden tegen alle personen, vennoten, bestuurders en/of zelfstandige medewerkers, die de hoedanigheid van verzekerde hebben in de zin van desbetreffende verzekeringscontract. 
  Indien zou blijken dat twee of meer schadegevallen voortvloeien uit één en dezelfde fout, worden zij beschouwd als één enkel aansprakelijkheidsgeval en wordt de aansprakelijkheid derhalve beperkt tot het hoogste bedrag van de bedragen die van toepassing zijn op de betrokken opdrachten of overeenkomsten.

  Behoudens andersluidende dwingende wetsbepaling, geeft de schade voortvloeiend uit (a) een verlies van baten, goodwill, handelsopportuniteiten of verwachte besparingen of voordelen, (b) het verlies of de  beschadiging van gegevens, of uit (c) onrechtstreeks verlies of schade, in geen geval recht op schadeloosstelling.

8

Beroepsgeheim en witwassen geld

De beroepsbeoefenaar en zijn mandatarissen of medewerkers worden geacht in het kader van de hen toevertrouwde opdrachten het beroepsgeheim, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving na te leven.

In afwijking daarvan, is de beroepsbeoefenaar van zijn beroepsgeheim ontheft in het kader van de wetgeving tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

De cliënt bevestigt dat hij op de hoogte is van het feit dat de beroepsbeoefenaar onderworpen is aan de wet tot voorkoming van het gebruik van het financiële systeem voor het witwassen van geld en voor de financiering van terrorisme en hij verbindt zich ertoe om hem onmiddellijk alle informatie en/of documenten te bezorgen die vereist zijn in het kader van deze wetgeving.

9

Elektronische samenwerking, communicatie en bezorging van documenten.

Indien er via elektronische weg documenten worden bezorgd aan de beroepsbeoefenaar en/of er op enige elektronische wijze wordt gecommuniceerd of informatie wordt gedeeld, erkennen alle toepasselijke partijen zich ervan bewust te zijn, van de risico’s dat dit met zich meebrengt inzake digitale veiligheid.
Beide partijen erkennen dat ze deze risico’s aanvaarden bij het gebruik van deze elektronische tools en behouden zich eraan om alles in werk te stellen om zich te beschermen tegen deze risico’s (virussen, hackers, corrupte informatie, gewijzigde informatie, etc.). Geen enkele partij zal aansprakelijk gesteld kunnen worden voor enig nadelig gevolg dat verband houdt met de elektronische communicatie en of aanlevering van documenten.

10

Toepasselijk recht en oplossing van geschillen 

De interpretatie en de uitvoering van de overeenkomst worden door het Belgische recht beheerst. 

Elke betwisting van welke aard ook behoort tot de bevoegdheid van de hoven en de rechtbanken van het arrondissement van Limburg waar het kantoor van de beroepsbeoefenaar is gevestigd.
 

Betwistingen met betrekking tot kosten en erelonen mogen worden voorgelegd aan de Arbitragecommissie bij het Instituut, die zich bij wijze van definitieve beslissing uitspreekt, in eerste en laatste aanleg gewezen en zonder procedurekosten.

bottom of page